تعریف نما

پیشینه نما : در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نمامهم‌ترین بخش به‌شمار می‌رود. زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند. در کشورهای گوناگون قوانین سختگیرانه‌ای در مورد موضوع تغییر نما بخصوص نما های تاریخی وجود دارد. برخی از این قوانین هر گونه دگرگونی در نماهای تاریخی [...]