طراحی پایه
تومان به ازای هر متر مربع
15,000
طراحی نما بدون تایید کمیته نما و با نقشه اندازه گذاری از نما
طراحی نما به صورت سه بعدی با ابعاد واقعی
ارایه نقشه های دو بعدی اندازه گذاری شده از نما
سفارش
طراحی پیشرفته
تومان به ازای هر متر مربع
20,000
طراحی نما همراه با جزئیات اجرایی به همراه تایید کمیته نما
طراحی نما به صورت سه بعدی با ابعاد واقعی
ارایه نقشه های دو بعدی اندازه گذاری شده از نما
ترسیم جزئیات اجرایی مطابق با نمای طراحی شده
سفارش
طراحی V.I.P
تومان به ازای هر متر مربع
30,000
طراحی نما، طراحی جزئیات اجرایی، لیست برش و سفارش متریال
طراحی نما به صورت سه بعدی با ابعاد واقعی
ارایه نقشه های دو بعدی اندازه گذاری شده از نما
ترسیم جزئیات اجرایی مطابق با نمای طراحی شده
طراحی نمای شب
برداشت ابعاد موجود پروژه
فقاحی دیتیل های اجرایی اختصاصی
ارائه نقشه های شاپ دراوینگ جهت برش و سفارش متریالهای نما
سفارش