در این بخش ، تعدادی از نقشه های ساختمانی طراحی شده و پلان ساختمان ها آورده می شود: