تعاملات فیمابین شهرداری و نظام مهندسی تهران در فرآیند صدور پروانه

صورتجلسه بازنگری تعاملات فیمابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در فرآیند صدور پروانه ، در زیر آورده می شود: