طراحی نما و اخذ تاییدیه کمیته نما، یکی از مراحل اصلی اخذ پروانه ساخت می باشد. آشنایی با ضوابط طراحی نما در شهر تهران و اخذ تاییدیه از کمیته نمای شهرداری از یک سو و راه طرح مقبول کارفرما از سوی دیگر، یکی از اصلی ترین چالش های طراحان نما می باشد. در این مقال به برخی از اصول اصلی ضوابط طراحی نما پرداخته می شود و فایل های لازم جهت آماده سازی و آپلود مدارک کمیته نما، جهت دانلود ارائه می گردد.