ارائه نقشه های فاز ۲ برای تمامی پرونده ها

در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی، اجرای بند 2-9 و بند4-4 ماده4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تاریخ 99/05/10 طراحان گرامی مکلفند کلیه نقشه های مربوط به گرایش های چهارگانه (معماری، سازه، برق و مکانیک) برای تمامی متراژها را مطابق با مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ها و شیوه نامه های سازمان نظام [...]