وال مش چیست ؟

وال مش چیست؟ مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف یک روش مهار لرزه اي دیوارها مسلح کردن آن با شبکه الیاف می باشد. در این روش خمش دیوار، یک طرفه و در راستاي قائم می باشد بنابراین دیوار نیازي به وادار ندارد و محدودیتی در طول دیوار وجود ندارد. توجه شود که در [...]